Finnsafe ry

Sekretessdeklaration

Medlemsregister

1. Registeransvarig

Finnsafe ry
Purpuripolku 7-9 E
00420 Helsingfors

Kontaktuppgifter för register- och dataskyddsfrågor:

Finnsafe ry
Tiina Lius
Purpuripolku 7-9 E
00420 Helsingfors

09 507 1410
toimisto@finnsafe.net

2. Registrerade personer

Registret behandlar information om föreningens medlemmar.

3. Grund och syfte för att hålla registret

Grund för att hålla registret:

 • underhåll av information relaterad till föreningsaktiviteter, medlemmars kontaktinformation, yrkesinformation och information relaterad till serviceprodukter

Bearbetning av personuppgifter och syftet med att använda registret:

 • registrets information används för att hantera och underhålla medlemmarnas aktuella information, kommunikation, fakturering och andra yrkesmässiga aktiviteter i föreningen

4. Personuppgifter lagrade i registret

registret innehåller följande information:

 • namn, födelsedatum, adress, e-post, telefonnummer, arbetsgivarinformation
 • faktureringsinformation
 • utbildning, arbetsmiljö- och hälsoskyddsåtgärder
 • aktiviteter i föreningen, examina, utmärkelser
 • serviceprodukter

5. Regelbundna informationskällor

Medlemsinformation erhålls regelbundet:

 • från medlemmen själv via ett onlineformulär
 • medlemmar kan underhålla sin egen information med sina lösenord

6. Regelbunden informationsspridning

Registeransvarig och huvudanvändare bearbetar personuppgifter. Dessutom kan varje medlem uppdatera sin egen information. Behandlingen av personuppgifter kan också delvis outsourcas till en tredje part, till exempel för medlemsutskick och bokföringsoperationer, där dessa företag förbinder sig att följa gällande dataskyddslagstiftning och agera på lämpligt sätt.

Information sprids inte för marknadsföringsändamål utanför föreningen.

7. Överföring av data utanför EU

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifter lagras i registret så länge den registrerade är medlem i föreningen.

9. Skydd av personuppgifter och datasäkerhet

Föreningens medlemmars information lagras i föreningens medlemsregister. Registret lagras i ett molntjänstsystem och tillgång till information är begränsad med lösenord. Personuppgifter lagras i medlemsregistret så länge den registrerade är medlem i föreningen. Efter avslutat medlemskap lagras personuppgifter huvudsakligen i 12 månader. Allt manuellt material lagras i ett låst utrymme.

Registerdata skyddas från externt bruk. Föreningens dator som används är skyddad. Föreningens e-postprogram lagrar e-postadresser för inkommande och utgående meddelanden. Information som skickas via kontaktformulär på föreningens webbplats överförs till föreningens e-post via en https-skyddad anslutning. E-postservarens datasäkerhet hanteras av en pålitlig inhemsk tjänsteleverantör.

10. Registreradens rättigheter

Den registrerade har huvudsakligen rätt att inspektera sina personuppgifter som lagras i personregistret, när som helst:

 • att få information om behandlingen av sina personuppgifter
 • att få tillgång till sina uppgifter och granska sina personuppgifter som föreningen behandlar
 • att kräva rättelse av felaktiga och felaktiga personuppgifter samt komplettering av uppgifterna
 • att kräva radering av sina personuppgifter
 • att dra tillbaka sitt samtycke och motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter i den mån behandlingen av personuppgifter baseras på den registrerades samtycke;
 • att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter på grund av deras särskilda personliga situation i den mån datahanteringen grundas på föreningens berättigade intresse;
 • att få sina personuppgifter i elektronisk form och överföra dessa uppgifter till en annan registerförvaltare, förutsatt att den registrerade själv har tillhandahållit dessa personuppgifter till föreningen. Föreningen behandlar dessa personuppgifter baserat på den registrerades samtycke och behandlingen utförs automatiskt;
 • att kräva begränsning av behandlingen av sina personuppgifter.

Den registrerade måste lämna in en begäran om att genomföra ovanstående rättighet enligt denna sekretessdeklarations Registeransvarig och kontaktperson avsnitt ett (1). Föreningen kan be den registrerade att klargöra sin begäran skriftligen och verifiera den registrerades identitet innan begäran behandlas. Föreningen kan vägra att genomföra begäran baserat på skäl som anges i tillämplig lag.

Varje registrerad har rätt att göra ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten i den europeiska unionens medlemsstat där den registrerades bostad eller arbetsplats finns, om den registrerade anser att deras personuppgifter inte har behandlats i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning.

11. Kontakter

Förfrågningar om utövandet av den registrerades rättigheter, frågor om denna sekretessdeklaration och andra kontakter ska göras till registerförvaltarens e-post på toimisto@finnsafe.net

Den registrerade kan också kontakta personligen eller skriftligen på följande adress:

Finnsafe ry
Purpuripolku 7-9 E
00420 Helsingfors

12. Ändringar i denna sekretessdeklaration

Denna sekretessdeklaration kan uppdateras, till exempel på grund av lagstiftningsändringar. Denna sekretessdeklaration uppdaterades senast den 13 augusti 2020.

Bli Medlem – Välkommen till Vårt Inflytelserika Nätverk!

Som medlem i Finnsafe kommer du att njuta av förmåner som evenemang och utbildningar som driver dig framåt professionellt. Du får också en unik möjlighet att nätverka.
Vi ser också till att du håller dig i framkant av aktuella ämnen inom ditt område.

Bli Medlem »

Bli medlem Medlems­sidor